Ôn tập hè Tiếng Anh 6 bài 1

Ôn tập hè Tiếng Anh 6 bài 1
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
• Present simple tense
• Questions
• Imperative (command)
• Indefinite articles: a/ an
• Personal pronouns
• Numbers, greetings
• This is… and that is …
• There is … and there are …
1. Present simple tense (Thì hiện tại đơn)
Cách dùng:
• Diễn tả một hành động lặp lại hay một sự việc thưởng hay xảy ra.
He does morning exercise every day.
We go to school five days a week.
• Diễn tả một sự việc có thực trong một khoảng thời gian dài.
I live in Ha Noi.
My father works for a construction company.
• Diễn tả một chân lí hoặc một sự thật hiển nhiên.
Water boils at 100oC. (degree Celsius)
The Earth goes round the Sun.
• Nói về một hành động trong tương lai đã được lập kế hoạch trước.
The new school year starts on 5 September.
The last bus leaves at 7 p.m.
• Nói về một hành động tương lai trong mệnh đề bắt đầu bằng if hoặc when.
If the weather is fine tomorrow. I’ll go to the beach with my parents.
When I arrive there. I’ll phone you.
Ghi nhớ:
Các trạng từ sau đây thường được dùng với thời hiện tại:
always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never
I always go to school on time.
My mother usually gets up early in the morning.
My brother often plays football in the afternoon.
My father sometimes helps my mother with the housework.
My grandfather occasionally goes to the theatre.
My grandmother seldom eats meat. She often eats fish.
She rarely eats bread.
She never goes to the beach.
2. Indefinite articles: a/an
a/an được dùng với một danh từ số ít và nghề nghiệp của một người.
There is a pen on the table, (a dùng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm.)
My mother is an engineer, (an dùng trước danh từ bắt đầu băng nguyên âm.)
• a/an dược dùng khi người nghe không biết đích xác chúng ta muốn nói đến cái nào.
Have you got a car?
She is looking for a job.

Xem Thêm:   Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh luyên thi IELTS

B. BÀI TẬP MINH HOẠ
I. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence.
1. He …….. Nam. 
A. be
B. are
C. is
D. to be
2. My name …….. Lan. 
A. are
B. is
C. am
D. be
3. Say “hello” …… your friends. 
A. at
B. to
C. of
D. on
4. How …… you? 
A. is
B. be
C. to be
D. are
5. I ……fine, thanks. 
A. is
B.be
C. am
D. to be
6. How ……. are you? 
A. old
B. fine
C. good
D. nice
7. I …….. eleven. 
A. be
B. am
C. is
D. are
8. Hello, Miss Linh. This my friend, Nga.
A. are
B. am
C. is
D. be
9. Open …… book. 
A. he
B. you
C. she
D. your
10. My name’s Linh. What’s your ……? – I’m Nam.
A. name
B. book
C. number
D. classmate
11. Where ……. you live? 
A. is
B. do
C. are
D. am
12. I live …….. Quang Trung Street.
A. on
B. to
C. in
D. of
13. What’s your name? – My name’s Loan.
How do you …….. it?
A. do
B. spell
C. say
D. speak
14. …… do you spell your name? 
A. What
B. How
C. Where
D. Which
15. …….. that your school? 
A. Are
B. Do
C. To be
D. Is
16. Yes …… is my school. 
A. That
B. How
C. Where
D. What
17. What is …….? – It’s a table. 
A. this
B. those
C. these
D. table
18. …… are those? – They’re armchairs.
A. What
B. Where
C. Who
D. How
19. What’s …… name? – Her name’s Mai.
A. his
B. her
C. your
D. its
20. How people arc there in your family?
A. old
B. nice
C. good
D. many

Xem Thêm:   Mã bưu điện Đắk Nông - Postal Code, Zip Code các bưu cục tỉnh Đắk Nông

II. Put a or an before these words.
1. ……… notebook
2. ……… classroom
3. ……… armchair
4. ……… student
5. ……… school
6. ……… bookshelf
7. ……… desk
8. ……… stereo
9. ……… eraser
10. …….. engineer

III. Fill in the blanks with the question words.
1. ……… is your name?
– My name’s Vinh.
2. ……… are you?
– I’m fine, thank you.
3. ……… old are you?
– I’m nine years old.
4. ……… do you spell his name?
– N-A-M. Nam.
5. ……… are these?
– They’re chairs.
6. ……… is that?
– That’s my sister.
7. ……… is this?
– It’s a desk.
8. ……… many people are there in her family?
– There are four.
9. ……… does he do?
– He is a doctor.
10. ……. are your parents?
– They are in the living room.

IV. Fill in the blanks with the given words and then answer the questions below.

Nguồn bài viết: Ôn tập hè Tiếng Anh 6 bài 1 Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top